Pravila o zaštiti privatnosti (25.02.2021.)


Sljedećim informacijama želimo vas obavijestiti o našoj obradi vaših osobnih podataka i vašim pravima koja proizlaze iz zakona o zaštiti podataka, a posebno iz opće uredbe o zaštiti podataka (uredba (EU) 2016/679 - „OUZP”).
 

1. Voditelj obrade i službenik za zaštitu podataka

Voditelj obrade sukladno čl. 4 VII OUZP je:
Konica Minolta Hrvatska – poslovna rješenja, d.o.o.
Horvatova 82, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 618 50 22
E-pošta: gdpr@konicaminolta.hr

Ako imate pitanja o zaštiti podataka, slobodno se obratite našem službeniku za zaštitu podataka tvrtke:
Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Tel.: +49 (0)511 7404 0
Email: dataprotection@konicaminolta.eu
 

2. Koja su moja prava kao nositelja podataka?

Kao nositelj podataka, imate ova prava:

2.1 Pravo pristupa (čl. 15 OUZP): Imate pravo u bilo kojem trenutku biti obaviješteni o kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, svrsi obrade, svim primateljima ili kategorijama primatelja vaših osobnih podataka i planiranom razdoblju čuvanja.

2.2 Pravo na ispravak (čl. 16 OUZP): Imate pravo zahtijevati ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na vas.

2.3 Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) (čl. 17 OUZP): Imate pravo zahtijevati trenutno brisanje svojih osobnih podataka. Konkretno, kao voditelj obrade podataka, dužni smo izbrisati vaše podatke u ovim slučajevima:

 • Vaši osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni.
 • Vaši osobni podaci obrađeni su isključivo na temelju vaše suglasnosti koju ste sada opozvali i ne postoji druga pravna osnova koja opravdava obradu vaših osobnih podataka.
 • Prigovorili ste obradi koja se temelji na legitimnom ili javnom interesu i ne možemo dokazati da postoje legitimni razlozi za obradu.
 • Vaši osobni podaci obrađeni su nezakonito.
 • Brisanje vaših osobnih podataka potrebno je kako bismo ispunili zakonsku obvezu kojoj podliježemo.
 • Vaši osobni podaci prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva koje se nude u skladu s čl. 8 st.1. OUZP.
Imajte na umu da je pravo na brisanje podložno ograničenju u sljedećim slučajevima, tako da je brisanje isključeno:
 • Vaši osobni podaci koriste se za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informacija.
 • Vaši osobni podaci služe za ispunjavanje zakonske obveze kojoj podliježemo.
 • Vaši osobni podaci koriste se za obavljanje zadatka koji je u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlasti koje su nam dodijeljene.
 • Vaši osobni podaci služe javnom interesu u području javnog zdravlja.
 • Vaši osobni podaci nužni su za potrebe arhiviranja u javnom interesu, za znanstveno ili povijesno istraživanje ili u statističke svrhe.
 • Vaše osobne podatke koristimo za potvrđivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
2.4 Pravo na ograničenje obrade (čl. 18 OUZP): Također imate pravo zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči; u takvom slučaju vaši osobni podaci bit će isključeni iz svake obrade. Ovo pravo se primjenjuje kada:
 • Vi osporavate točnost svojih osobnih podataka i mi moramo provjeriti točnost vaših osobnih podataka.
 • Obrada vaših osobnih podataka je protuzakonita i umjesto brisanja vaših osobnih podataka zahtijevate da se obrada ograniči.
 • Više ne trebamo vaše osobne podatke za ispunjenje posebnih namjena, ali su vam i dalje potrebni za potvrđivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Prigovarate obradi vaših osobnih podataka i još nije jasno prevladavaju li vaši ili naši legitimni razlozi.
2.5 Pravo na prenosivost podataka (čl. 20 OUZP): Imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dali kao voditelju obrade u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade. Osim toga, imate pravo zahtijevati da se vaši osobni podaci od nas prenesu drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.
Zahtjevi za primjenjivost prenosivosti podataka su:
 • Vaši osobni podaci automatski se obrađuju na temelju vašeg pristanka ili ugovora.
 • Vaši osobni podaci ne služe za ispunjavanje zakonske obveze kojoj podliježemo.
 • Vaši osobni podaci neće se koristiti za obavljanje zadatka koji je u javnom interesu.
 • Vaši osobni podaci ne služe za obavljanje zadatka koji se obavlja u vršenju službenih ovlasti koje su nam povjerene.
 • Ostvarivanje vašeg prava ne smije zadirati u prava i slobode drugih.
2.6 Pravo na prigovor (čl. 21 OUZP): Imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka iz razloga koji proizlaze iz vaše konkretne situacije. To vrijedi i za analizu učinka. Preduvjet za to je da se obrada temelji na legitimnom interesu s naše strane (čl. 6 st. 1 toč. f OUZP) ili javnom interesu (čl. 6 st. 1 toč. e OUZP).
Osim toga, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga ili analize učinka povezanog s takvim izravnim marketingom.
Ako prigovorite obradi vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, provjerit ćemo u svakom pojedinačnom slučaju možemo li dokazati razloge vrijedne zaštite koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama. U slučaju da s naše strane ne postoje razlozi koji bi bili vrijedni zaštite, ili ako vaši interesi i prava i slobode prevladaju nad našima, vaši osobni podaci se više neće obrađivati. Iznimka je ako se vaši osobni podaci i dalje koriste za uspostavljanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
Ako prigovorite obradi vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga ili analize učinka, u mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim marketingom, vaši osobni podaci više se neće obrađivati u te svrhe.

2.7 Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (čl. 77 OUZP): Imate pravo podnijeti pritužbu i nadzornom tijelu u bilo koje vrijeme, posebno nadzornom tijelu u državi članici vašeg prebivališta, radnog mjesta ili mjesta navodne povrede, ako smatrate da na obradu osobnih podataka utječe vaše kršenje propisa o zaštiti podataka.
Adresa nadzornog tijela nadležnog za našu tvrtku je:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 460 90 00
Faks: +385 1 460 90 99
E-pošta: azop@azop.hr
 
2.8 Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP): Ako ste nam dali suglasnost za obradu vaših osobnih podataka, ovu suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga i na neslužben način. Opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade provedene na temelju suglasnosti do trenutka opoziva.

3. Opće informacije o temi „svrhe“

U načelu, obrada vaših osobnih podataka kod nas uvijek je vezana uz određenu, izričitu i legitimnu svrhu, koja je definirana prije početka postupka obrade, u skladu s načelom ograničavanja svrhe iz Čl. 5 st. 1. toč. b OUZP. U daljnjem tijeku ovim Pravila o zaštiti privatnosti, pri navođenju postupka obrade uključen je i opis specifične svrhe.

4. Opće informacije o temi „pravne osnove“

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s OUZP-om. Sukladno tome, obrada vaših osobnih podataka uvijek je utemeljena na pravnoj osnovi. Članak 6. OUZP-a definira pravne osnove za obradu osobnih podataka.

4.1. Pravne osnove za obradu osobnih podataka

Suglasnost
Ako dobijemo vašu suglasnost za obradu vaših osobnih podataka, obrada će se provesti na pravnoj osnovi čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. Sljedeći primjer služi za pojašnjenje ove pravne osnove: Primate oglase od nas elektroničkom poštom i/ili telefonom i dali ste svoju prethodnu suglasnost.

Ugovorna ili predugovorna mjera
Ako je obrada vaših osobnih podataka nužna za ispunjenje ugovora s vama ili za provedbu predugovornih mjera poduzetih kao odgovor na vaš zahtjev, pravna osnova na kojoj se temelji obrada vaših osobnih podataka je čl. 6 st. 1 toč. b OUZP.

Pravna obveza
U slučajevima kada je obrada vaših osobnih podataka nužna za ispunjavanje zakonske obveze kojoj podliježemo, ova se obrada temelji na čl. 6 st. 1 toč. c OUZP.

Ključni interes
Ako je obrada vaših osobnih podataka nužna za zaštitu vaših ključnih interesa ili interesa druge osobe, ova se obrada provodi u skladu s čl. 6 st. 1 toč. d OUZP.

Javni interes
U slučajevima kada vaše osobne podatke obrađujemo za obavljanje zadaće od javnog interesa ili za vršenje službenih ovlasti koje su nam dodijeljene, pravnu osnovu čini čl. 6 st 1 toč. e OUZP.

Legitimni interes
Ako je obrada osobnih podataka nužna za zaštitu legitimnih interesa naše tvrtke ili treće strane, a ujedno i interesa, temeljna prava i temeljne slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka nemaju prednost nad našim legitimnim interesima, čl. 6 st. 1 toč. f OUZP služi kao pravni temelj za obradu.

4.2. Pravne osnove za obradu posebnih kategorija osobnih podataka

Ako posebne kategorije osobnih podataka moramo obrađivati ​​u iznimnim slučajevima, kao npr.

 • podatke o rasnom ili etničkom podrijetlu (npr. boja kože ili posebni jezici),
 • podatke o političkim opredjeljenjima (npr. članstvo u stranci),
 • podatke o vjerskim ili filozofskim uvjerenjima (npr. članstvo u sekti),
 • podatke o članstvu u sindikatu,
 • genetske podatke,
 • biometrijske podatke (npr. otisci prstiju ili fotografije),
 • podatke o zdravstvenom stanju (npr. identifikacijski brojevi za osobe s invaliditetom),
 • ili podatke koji se odnose na vaš seksualni život ili seksualnu orijentaciju,
ova se obrada temelji na jednoj od sljedećih pravnih osnova, koje su definirane u članku 9. OUZP-a:

Izričita suglasnost
Ako ste nam dali svoju izričitu suglasnost za obradu navedenih kategorija osobnih podataka, to predstavlja pravnu osnovu za obradu u skladu s čl. 9 st.2. toč. a OUZP.
 
Obavljanje poslova iz Zakona o socijalnom osiguranju/zaštiti i Zakona o radu
Ako je obrada posebnih kategorija osobnih podataka koji se odnose na vas nužna kako bi se ispunila zakonska obveza koja proizlazi iz zakona o socijalnom osiguranju/zaštiti ili zakona o radu, pravni temelj za ovu obradu je čl. 9 st. 2 toč. b OUZP.

Zaštita ključnih interesa
Ako bi obrada posebnih kategorija osobnih podataka koji se odnose na vas bila nužna za zaštitu vaših ključnih interesa ili interesa druge osobe, takva se obrada provodi sukladno čl. 9 II toč. c OUZP.

Objavljeni javni podaci
U mjeri u kojoj se obrađuju određene kategorije vaših osobnih podataka, a koje ste prethodno sami objavili, obrada tih podataka temelji se na čl. 9 st. 2. toč. e OUZP.

Uspostavljanje / Provedba / Obrana pravnih zahtjeva
U mjeri u kojoj obrada posebnih kategorija osobnih podataka koji se odnose na vas služi za uspostavljanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva, čl. 9 st. 2. toč. f OUZP predstavlja pravnu osnovu za obradu.

Značajan javni interes
U slučaju obrade posebnih kategorija osobnih podataka koji se odnose na vas, radi zaštite značajnog javnog interesa koji proizlazi iz prava EU ili nacionalnog prava, obrada se temelji na čl. 9 st. 2. toč. g OUZP.

Procjena radne sposobnosti osobe ili druge medicinske svrhe kao što je zdravstvena skrb
Ako obrada posebnih kategorija osobnih podataka koji se odnose na vas proizlazi iz zakona EU ili države članice ili ugovora sklopljenog sa zdravstvenim djelatnikom i provodi se u svrhu prevencije zdravstvene zaštite, medicine rada, procjene radne sposobnosti zaposlenika, liječničke dijagnoze, skrbi ili liječenja u zdravstvenom ili socijalnom području ili upravljanja sustavima i uslugama u zdravstvenom ili socijalnom području, ova se obrada temelji na čl. 9 st. 2. toč. h OUZP.

Javni interes u području javnog zdravlja
Ako obrada posebnih kategorija vaših osobnih podataka bude nužna iz razloga javnog zdravlja, uključujući zaštitu od prekograničnih zdravstvenih rizika kao što su pandemije, ova se obrada provodi na pravnoj osnovi čl. 9. st. 2. toč. i OUZP.

Arhivske svrhe, znanstveno-povijesne istraživačke svrhe, statističke svrhe
Ako obrada posebnih kategorija osobnih podataka koji se odnose na vas proizlazi iz prava EU ili države članice koje propisuje obradu u arhivske, znanstveno-povijesne istraživačke ili statističke svrhe u javnom interesu, takva se obrada temelji na čl. 9 st. 2. toč.j OUZP.

5. Opće informacije o temi „obveza čuvanja zapisa i rokovi brisanja“

Osim ako nije drugačije navedeno, brišemo osobne podatke u skladu s čl. 17 OUZP ili ograničavamo obradu u skladu s čl. 18 OUZP. Osim razdoblja čuvanja navedenih u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti, vaše osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo samo onoliko dugo koliko su ti podaci potrebni za ispunjavanje naših ugovornih i zakonskih obveza. Osobni podaci koji više nisu potrebni nakon što je svrha ispunjena redovito se brišu, osim ako je potrebna daljnja obrada u ograničenom vremenskom razdoblju, što može biti posljedica drugih zakonom dopuštenih svrha. Radi ispunjavanja dokumentacijskih obveza, kao i zakonskih obveza vezanih uz vođenje evidencije u Hrvatskoj potrebni dokumenti čuvaju se 6 godina u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) i 11 godina u skladu sa  Zakonom o računovodstvu (NN 8/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20).

6. Opće informacije o temi „otkrivanje osobnih podataka“

Primatelj vaših podataka
Općenito ne prodajemo niti iznajmljujemo korisničke podatke. Prijenos trećim stranama izvan opsega opisanog u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti dogodit će se samo ako je to potrebno za obradu tražene usluge. U tu svrhu surađujemo s pružateljima usluga iz područja marketinga, prodaje, IT-a, logistike i ljudskih potencijala. Te pružatelje usluga biramo vrlo pažljivo. U drugim slučajevima, podatke prosljeđujemo državnim tijelima koja su zatražila. Međutim, to se događa samo ako za to postoji zakonska obveza, na primjer ako postoji sudski nalog.

Mjesta obrade vaših osobnih podataka
U načelu, vaše podatke obrađujemo u Hrvatskoj i drugim Europskim zemljama (EU/EEA). Ako se vaši podaci obrađuju u zemljama izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora (tj. u tzv. trećim zemljama), to će se dogoditi samo ako ste na to izričito pristali, ako je to propisano zakonom ili ako je potrebno za naše usluge koje vam pružamo. Ako, u tim iznimnim slučajevima, obrađujemo podatke u trećim zemljama, to se provodi osiguravanjem određenih mjera (tj. na temelju odluke o adekvatnosti Komisije EU ili pružanjem odgovarajućih jamstava u skladu s čl. 46 st. 2.  toč. f OUZP).

7. Kolačići

7.1. Opće informacije o temi „kolačići"

Upotrebljavamo kolačiće na našem web-mjestu. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaš tvrdi disk ovisno o pregledniku koji koristite i putem kojih se određene informacije prenose na web-mjesto koje postavlja kolačić. Mnogi kolačići koje koristimo brišu se nakon završetka sesije preglednika (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na vašem krajnjem uređaju i omogućuju nam da prepoznamo vaš preglednik prilikom sljedećeg posjeta (trajni kolačići).

Kolačići se koriste na našem web-mjestu u različite svrhe. Za bolji pregled, svaki kolačić je dodijeljen jednoj od sljedećih kategorija:

Tehnički nužni

Kolačići koji spadaju u ovu kategoriju nužni su za osiguravanje osnovne funkcionalnosti i/ili sigurnosti ovog web-mjesta.

Funkcionalnost

Kolačići ove kategorije koriste se za povećanje udobnosti korisnika npr. spremanjem postavki kao što su postavke jezika, prilagodbe veličine teksta, korisnička imena ili lokalne postavke.

Marketing

Te kolačiće oglašivači koriste za postavljanje oglasa koji su relevantni za njihove potencijalne klijente.

Izvedba i analiza

Ova vrsta kolačića koristi se za analizu korištenja web-mjesta kako bi se izmjerila i poboljšala izvedba.

U postavkama preglednika koji koristite imate mogućnost odbiti prihvaćanje kolačića ili, na primjer, ograničiti to odbijanje na kolačiće drugih strana, tzv. kolačiće treće strane. Međutim, postavke preglednika koje ste postavili mogu značiti da možda nećete moći u potpunosti iskoristiti sve značajke našeg web-mjesta.

Ovdje ćete pronaći dodatne informacije o upravljanju kolačićima za odgovarajuće preglednike:

8. Središnji administrativni alat – Google Tag Manager

Na našem web-mjestu koristimo Google Tag Manager, tvrtke Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Uz pomoć alata Tag Manager, možemo integrirati i upravljati bilo kojim softverskim rješenjem, kao što je Google Analytics, centralno na našem web-mjestu putem odgovarajućih odjeljaka koda - koji se nazivaju i oznake. Ovi odjeljci koda također služe za prikupljanje podataka o vašem pregledniku, posjetima vašem web-mjestu ili za postavljanje kolačića. Međutim, Google Tag Manager samo je domena koja ne postavlja kolačiće i ne obrađuje osobne podatke. Obrada vaših osobnih podataka odvija se isključivo kroz rješenja koja su integrirana kroz dijelove koda, kao što je sam Google Analytics.

Daljnje informacije o obradi vaših osobnih podataka unutar pojedinačnih korištenih rješenja možete pronaći u zasebnim odjeljcima pojedinačnih rješenja u nastavku.
 

9. U kojim se postupcima obrade obrađuju moji osobni podaci?

9.1 Postupak obrade - posjećivanje našeg web-mjesta
Ako koristite naše web-mjesto isključivo u informativne svrhe, tj. ako se ne registrirate ili nam na drugi način ne prenesete informacije, prikupljamo samo osobne podatke koje vaš osobni preglednik daje našem poslužitelju.  Ovi su podaci tehnički nužni kako bi vam se web-mjesto moglo prikazati. Nadalje, ovi su podaci tehnički nužni za osiguranje stabilnosti i sigurnosti našeg web-mjesta. U ovom slučaju, pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka je čl. 6 st. 1. toč. f OUZP; legitimni interes u ovom slučaju je osiguravanje i optimalna prezentacija ovog web-mjesta kao i zaštita od vanjskih napada i njihova sljedivost. Ove osobne podatke brišemo nakon završetka postupka korištenja, osim ako nam nisu potrebni u svrhu otkrivanja i praćenja zlouporabe; u takvom slučaju ove podatke čuvamo najviše 30 dana.Prilikom posjete našem web-mjestu mogu se obraditi sljedeći osobni podaci, koje vaš preglednik automatski prenosi na naše poslužitelje i tamo pohranjuje u obliku tzv. „datoteka zapisnika”:

 • IP adresa terminalnog uređaja koji se koristi za pristup web-mjestu
 • Datum, vrijeme i trajanje zahtjeva
 • Zemlja izvorišta zahtjeva
 • Sadržaj zahtjeva (specifična stranica/datoteka)
 • Status pristupa/http statusni kôd (npr. „200 OK”)
 • Internetska adresa web-mjesta s kojeg je podnesen zahtjev za pristup našem web-mjestu
 • Preglednik i instalirani dodaci (npr. Flash Player)
 • Operativni sustav i sučelje
 • Jezik i verzija softvera preglednika
 • Količina prenesenih podataka u svakom slučaju
 • Razlika u vremenskoj zoni do srednjeg vremena po Greenwichu (Greenwich Mean Time, GMT)
Možemo pružiti neke od usluga dostupnih na našem web-mjestu samo ako vas možemo kontaktirati. S tim u vezi, mogućnost korištenja ovih usluga ovisi o tome hoćete li nam dostaviti određene osobne (kontakt) podatke. Ove osobne podatke prikupljamo, koristimo i obrađujemo samo u mjeri potrebnoj za pružanje odgovarajuće usluge. Ako nas kontaktirate putem e-pošte ili obrasca za kontakt, pohranit ćemo osobne podatke koje nam date u oba slučaja (vašu adresu e-pošte i druge informacije koje dobrovoljno navedete, kao što su vaše ime/telefonski broj) kako bismo obradili vaš zahtjev i, ako je nužno, odgovorili na vaša pitanja.

Ovdje je pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka čl. 6 st. 1 toč. f OUZP; legitimni interes je odgovoriti na vaš zahtjev. Nakon konačnog odgovora na vaš zahtjev, vaš zahtjev i informacije za obradu bit će izbrisani u roku od jedne godine nakon završetka odgovarajuće kalendarske godine.

9.2 Postupak obrade – EMAKINA / Microsoft Azure
 
Našim web-mjestom upravlja EMAKINA Central & Eastern Europe GmbH, Weyringergasse 30, 1040 Vienna (u daljnjem tekstu: EMAKINA) i smješteno u oblaku Azure, tj. na poslužiteljima vanjskog davatelja usluga Microsoft.
Stoga se vaši osobni podaci prikupljeni na ovom web-mjestu pohranjuju na poslužiteljima ovog pružatelja usluga. Podaci mogu biti, na primjer, vaša IP adresa, meta i komunikacijski podaci ili podaci iz obrasca za kontakt.
Pravna osnova za korištenje EMAKINA kao pružatelja usluge smještaja našeg web-mjesta je, prema čl. 6 st. 1 toč. b OUZP, ispunjenje ugovora s našim kupcima i potencijalno zainteresiranim stranama.
 
9.3 Postupak obrade – Content Management System / Kentico

Za naše web-mjesto koristimo Content-Management-System (skraćeno: CMS) pod nazivom Kentico. Kenticom upravlja tvrtka Kentico software s.r.o, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Czech Republic. CMS se koristi za predstavljanje i upravljanje web-mjestima, internetskim trgovinama, intranetima ili drugim korporativnim web-mjestima. Koristimo Kentico EMS i Kentico Cloud u kombinaciji kao CMS, koji je isporučen kao Softver kao Usluga za stvaranje i održavanje naših korporativnih web-mjesta. Omogućuje nam stvaranje sadržaja web-mjesta i distribuciju na web-mjesta naših podružnica i partnerskih tvrtki kroz definirane tijekove rada. Povezali smo Kentico s našom platformom za upravljanje prijevodom SDL kako bismo pokrenuli prijevode izravno iz Kentica i omogućili automatsku distribuciju tih prijevoda na web-mjesta naših podružnica i partnera. Kentico pruža i platformu za automatizaciju marketinga koja omogućuje svim nacionalnim operativnim tvrtkama prikupljanje potencijalnih klijenata putem web-mjesta, povezivanje s određenom osobom stvorenom u Kenticu i njegovanje tih potencijalnih klijenata putem tijekova rada e-pošte ili personaliziranog sadržaja web-mjesta.

Tijekom korištenja CMS-a prikupljamo podatke o aktivnostima svih posjetitelja našeg web-mjesta u anonimnom obliku. Kada se posjetitelji našeg web-mjesta identificiraju ispunjavanjem obrasca za kontakt, ti se podaci prilažu njihovoj adresi e-pošte. Za više informacija o sadržaju obrasca za kontakt pogledajte „9.1 Postupak obrade - posjetite naše web-mjesto”.

U sklopu tehničke implementacije pojedinih funkcija CMS-a, Kentico postavlja kolačiće. Dodatne informacije o temi kolačića i pojedinačnih kolačića koje koristi Kentico možete pronaći u odjeljku „7. Kolačići”. U principu, podaci se pohranjuju izravno u Kenticu, tako da se svi podaci koje Kentico prikuplja pohranjuju na određenim web poslužiteljima Microsoft Azure u Nizozemskoj. Iznimka je kada podružnica ili partnerska tvrtka koristi softver za automatizaciju marketinga pod nazivom Marketo. U ovom slučaju, samo podaci o aktivnostima pohranjuju se u Kentico, a svi ostali podaci se prenose izravno u Marketo i tamo čuvaju. Više informacija o Marketo potražite u odjeljku „9.8.4 Marketo”.

Zbog pohrane vaših osobnih podataka na web poslužitelje Microsoft Azure, u iznimnim okolnostima, zbog sjedišta Microsofta, vaši osobni podaci mogu se prenijeti u Sjedinjene Američke Države i tako prenijeti u tzv. treću zemlju.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u okviru aktivnosti posjetitelja prikupljenih u okviru korištenja Kentica naš je legitimni interes sukladno čl. 6 st. 1 toč. f OUZP. Naš legitimni interes ovdje je osigurati rad i sigurnost našeg web-mjesta. Obrada vaših osobnih podataka izvan EU/EEA temeljit će se na vašoj suglasnosti u skladu sa čl. 49 st. 1. toč. a OUZP. U SAD-u ne postoje jamstva za odgovarajuću razinu zaštite podataka. Kao rezultat toga, na obradu osobnih podataka utječu dodatni rizici za prava i slobode ispitanika. U najgorem slučaju možda se neće moći ostvariti prava ispitanika. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći pod točkom 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Dodatne informacije o zaštiti podataka u Kenticu možete pronaći na ovoj adresi: https://kenticocloud.com/privacy

9.4 Postupak obrade – Consent Management Platform / User Centrics

Na našem web-mjestu koristimo Usercentrics Consent Management Platform. Ovo je alat za upravljanje pristankom koji se temelji na skriptnom jeziku JavaScript. Uz pomoć ovog alata posjetitelju našeg web-mjesta možemo dati pregled osnovnih korištenih softverskih rješenja, kao i mogućnost odlučivanja o upotrebi bilo kojeg drugog softverskog rješenja za koje je potrebna prethodna suglasnost. Nadalje, platforma posjetitelju nudi mogućnost da u bilo kojem trenutku opozove danu suglasnost bez navođenja razloga, čime se sprječava daljnja obrada osobnih podataka putem relevantnog softverskog rješenja. Osim toga, uz pomoć platforme možemo ispuniti zahtjev koji proizlazi iz OUZP-a za upravljanje suglasnosti, koji između ostalog pruža mogućnost dokazivanja jesu li suglasnosti dane ili ne.

U okviru upotrebe Usercentrics Consent Management Platform, među ostalim mogu se obraditi sljedeći podaci:
 • Podaci o suglasnosti
  • Suglasnost - ID
  • Status suglasnosti (Opt-in/pristanak, Opt-out/odjava)
  • Vremenska oznaka suglasnosti
 • Jezik natpisa suglasnosti
 • Verzija predloška natpisa
 • Podaci o uređaju (http Agent, http Referrer)
Upotreba Usercentrics Consent Management Platform i povezana obrada osobnih podataka služi ispunjavanju zakonskih obveza u smislu čl. 6 st. 1 toč. c OUZP. Stoga je korištenje platforme nužno i za ispunjenje obveze pružanja dokumentarnih dokaza u smislu čl. 5 st. 2. OUZP i pravne obveze koja proizlazi iz presude „ECLI:EU:C:2019:801” Europskog suda pravde i povezane presude „I ZR 7/16” njemačkog Saveznog suda pravde, prema kojoj § 15 III 1 njemački Telemedia Act (TMG) treba tumačiti s obzirom na čl. 5 III 1 of Direktive 2020/58/EZ na način da pružatelj usluge može koristiti kolačiće samo za izradu profila korištenja u svrhe oglašavanja ili istraživanja tržišta uz suglasnost korisnika.

Brisanje vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem Usercentrics Consent Management Platform izvršit će se čim više nije potrebno za ispunjavanje svrhe. U slučaju opoziva suglasnosti podatke o opozivu čuvamo pet godina. Zadržavanje proizlazi s jedne strane iz odgovornosti prema čl. 5 st.2.  OUZP, a s druge strane iz redovite zastare prema čl. 225. Zakona o obveznim odnosima. Zastara tako počinje teći dana kada je usijedilo povlačenje i završava protekom 5 godina od tog dana.

9.5 Postupci obrade - Posebni fontovi

9.5.1 Google Fonts

Na našem web-mjestu koristimo fontove od Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ove fontove Google grupira pod nazivom Google Fonts. Upotrebom Google Fonts na vašem se terminalnom uređaju ne postavljaju kolačići. Fontovi se učitavaju i integriraju putem odgovarajućih aplikacijskih programskih sučelja (skraćeno API-ji) od Googlea (fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com). Zahtjev za učitavanje i integraciju Google Fonts pojavit će se ubrzo nakon što posjetite naše web-mjesto. Zahtjev prenosi osobne podatke poput vaše IP adrese ili verzije vašeg preglednika na Google poslužitelje i zahtijeva odgovarajuće kaskadne listove stilova (CSS datoteke) i datoteke fontova od Googlea. Listovi stilova su datoteke koje se koriste za promjenu dizajna web-mjesta, kao što su font ili veličina fonta. Datoteka fonta sadrži sve informacije o tome kako se font prikazuje. Google pohranjuje zahtjeve za CSS datoteku jedan dan, a zahtjeve za datoteku fontova godinu dana. Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u okviru upotrebe Google Fonts je vaša suglasnost u skladu s čl. 6 st 1 toč. a OUZP.

Zbog Googleove lokalizacije prijenos vaših osobnih podataka na Google može uključivati prijenos iz treće zemlje, tj. prijenos osobnih podataka na odredište koje nije ni u Europskoj uniji ni u Europskom gospodarskom prostoru, u ovom slučaju posebno u SAD. Obrada vaših osobnih podataka izvan EU/EEA temeljit će se na vašoj suglasnosti u skladu sa čl. 49 st. 1. toč. a OUZP. U SAD-u ne postoje jamstva za odgovarajuću razinu zaštite podataka. Kao rezultat toga, na obradu osobnih podataka utječu dodatni rizici za prava i slobode ispitanika. U najgorem slučaju možda se neće moći ostvariti prava ispitanika. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći pod točkom 2.9 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Nećemo pohraniti vaše osobne podatke kao voditelja obrade.
Dodatne informacije o obradi od tvrtke Google možete pronaći u Pravilima o zaštiti podataka.

9.6 Postupak obrade – Webanalytics

9.6.1 Google Analytics

Na našem web-mjestu koristimo servis Google Analytics. Ovo je servis web analitike koji pruža Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (u daljnjem tekstu: Google). Uporebljavamo Google Analytics za analizu korištenja našeg web-mjesta i njegovog redovitog poboljšanja. S dobivenom statistikom možemo poboljšati našu ponudu i učiniti je zanimljivijom za vas kao korisnika.

U okviru upotrebe servisa Google Analytics, kolačići se postavljaju na vaš krajnji uređaj, što omogućuje analizu vašeg posjeta / upotrebe našeg web-mjesta. Dodatne informacije o temi kolačića možete pronaći u odlomku „7. kolačići”.
Možete spriječiti pohranu kolačića tako da u skladu s tim postavite svoj preglednik; međutim, obavještavamo vas da možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ovog web-mjesta. Osim toga, možete spriječiti prikupljanje podataka koje generira kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web-mjesta (uključujući vašu IP adresu) i daljnju obradu ovih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika dostupnog na sljedećoj vezi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
Kada se podaci pohranjeni u kolačićima o vašem posjetu i korištenju našeg web-mjesta prenesu na Google poslužitelje, mogu se prenijeti u treću zemlju (npr. u SAD) zbog svoje lokalizacije. Međutim, zbog aktivirane značajke anonimizacije, vaša IP adresa unutar Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora bit će skraćena prije nego što se prenese na Google. Osim toga, IP adresa koju prenosi vaš preglednik neće biti povezana s drugim Google podacima.

U ime pružatelja ovog web-mjesta, Google će koristiti primljene informacije za procjenu vaše upotrebe web-mjesta, za sastavljanje izvješća o aktivnostima web-mjesta i pružanje drugih usluga pružatelju web-mjesta u vezi s upotrebom web-mjesta i interneta.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u okviru upotrebe Google Analytics je vaša suglasnost u skladu s čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. Zbog Googleove lokalizacije prijenos vaših osobnih podataka na Google može uključivati prijenos iz treće zemlje, tj. prijenos osobnih podataka na odredište koje nije ni u Europskoj uniji ni u Europskom gospodarskom prostoru, u ovom slučaju posebno u SAD. Obrada vaših osobnih podataka izvan EU/EEA temeljit će se na vašoj suglasnosti u skladu sa čl. 49 st. 1 toč. a OUZP. U SAD-u ne postoje jamstva za odgovarajuću razinu zaštite podataka. Kao rezultat toga, na obradu osobnih podataka utječu dodatni rizici za prava i slobode ispitanika. U najgorem slučaju možda se neće moći ostvariti prava ispitanika. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći pod točkom 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.
Saznajte više o Googleovim uvjetima upotrebe i zaštiti podataka na  https://www.google.com/analytics/terms/de.html ili
https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

9.6.2 Hotjar

Ovo web-mjesto koristi značajke alata usluge web analitike Hotjar. Pružatelj je Hotjar Inc., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

Upotrebljavamo Hotjar za analizu i redovito poboljšanje korisničkog iskustva našeg web-mjesta. Dodatno s dobivenom statistikom možemo poboljšati našu ponudu i učiniti je zanimljivijom za vas kao korisnika. U ime operatera ovog web-mjesta, Hotjar će koristiti ovu informaciju za procjenu upotrebe web-mjesta, sastavljanje izvješća o aktivnostima web-mjesta i pružanje drugih usluga vezanih uz korištenje web-mjesta. Informacije koje generira kolačić, o vašoj upotrebi ovog web-mjesta, obično se prenose na Hotjar poslužitelj i tamo pohranjuju.

Na ovom web-mjestu koristimo funkciju Hotjars Anonymization. To će skratiti vašu IP adresu i osigurati da analitičke podatke nije moguće osobno identificirati. Nećemo povezivati podatke s drugim osobnim podacima. Pružatelj usluge pažljivo je odabran u skladu s čl. 28 st.1 OUZP, uzimajući u obzir tehničke i organizacijske mjere poduzete kako bi se osigurala sigurnost obrade. Osim toga, sukladno čl. 28 st.3  OUZP, sklopljen je ugovor o obradi podataka koji regulira obradu.

Možete odustati od analitičke funkcije aktiviranjem standardne funkcije „Ne prati” u svom pregledniku. U tom slučaju nećemo obrađivati vaše osobne podatke na ovdje opisan način. Na ovoj vezi možete pronaći objašnjenje kako omogućiti funkciju „Ne prati”: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/

Pravna osnova za korištenje Hotjara je vaša suglasnost, čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. Daljnje informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći pod točkom 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

9.7 Potupak obrade – Društvene mreže na našem web-mjestu

Na našem web-mjestu nudimo vam mogućnost da podijelite ili preporučite pojedinačni sadržaj sa svojim kontaktima ili svojom mrežom na društvenim platformama ili jednostavno pristupite našoj stranici na odgovarajućoj društvenoj mreži (Facebook, You Tube ili LinkedIn). Za navedene svrhe dostupni su zajednički gumbi odgovarajućih društvenih mreža. Jednostavnim posjetom našem web-mjestu nikakvi se osobni podaci inicijalno ne prenose pružateljima društvenih mreža. Tek kada se i sami aktivirate i kliknete na jedan od relevantnih gumba društvenih mreža za dijeljenje ili preporuku sadržaja, podaci kao što je vaša IP adresa, datum i vrijeme klika te adresa web-mjesta na kojoj se trenutačno nalazite bit će prenesena, ako je primjenjivo. Ako ste istovremeno prijavljeni na odgovarajuću društvenu mrežu, kada kliknete gumb društvene mreže na našem web-mjestu, društvena mreža će vašem profilu automatski dodijeliti prikaz vaše stranice. Čak i ako koristite gumb društvene mreže za preporuku sadržaja s ovog web-mjesta, društvena mreža i dalje može povezati te podatke s vašim profilom. Ako ne želite da društvena mreža poveže vaš posjet našem web-mjestu s vašim profilom, odjavite se s društvene mreže prije nego kliknete odgovarajući gumb društvene mreže.

Osim toga, imajte na umu da će se vaši podaci također prenijeti odgovarajućem pružatelju društvenih mreža ako nemate račun društvene mreže ili jednostavno niste prijavljeni i još uvijek kliknete na jedan od odgovarajućih gumba društvenih mreža na našem web-mjestu. U tom slučaju, vaše podatke društvene mreže mogu koristiti za izradu profila korištenja, a zatim za potrebe oglašavanja, istraživanja tržišta ili dizajna vlastitog web-mjesta na temelju potražnje. Na ovu vrstu obrade možete prigovoriti sukladno čl. 21 OUZP. Međutim, da biste ostvarili ovo pravo, morate se obratiti odgovarajućem pružatelju društvene mreže.
Informacije o pojedinačnim mogućnostima prigovora pojedinih pružatelja društvenih mreža pronaći ćete pod točkom „9.7.3 Mogućnosti prigovora na društvenim mrežama” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Imajte na umu i da se zbog lokalizacije servisa Facebook, Instagram, LinkedIn ili YouTube, kada se vaši osobni podaci prenesu na pružatelja dotične društvene mreže, oni prenose u treću zemlju, tj. može doći do prijenosa osobnih podataka na odredište koje nije ni u Europskoj uniji ni u Europskom gospodarskom prostoru, kao što su Sjedinjene Američke Države.

Osim toga, želimo istaknuti da ne prikupljamo nikakve osobne podatke koji se prenose na dotičnu društvenu mrežu klikom na jedan od odgovarajućih gumba.

Klikom na odgovarajući gumb društvene mreže na našem web-mjestu dajete suglasnost  skladu s čl. 6 st. 1 toč. OUZP za vaš preglednik za uspostavljanje veze s poslužiteljima odgovarajuće društvene mreže i prijenos navedenih podataka. S druge strane, klikom na odgovarajući gumb dajete i svoju suglasnost sukladno čl. 49 st. 1 toč. a OUZP. U SAD-u ne postoje jamstva za odgovarajuću razinu zaštite podataka. Kao rezultat toga, na obradu osobnih podataka utječu dodatni rizici za prava i slobode ispitanika. U najgorem slučaju možda se neće moći ostvariti prava ispitanika. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći pod točkom 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

9.7.2 Mrežna prisutnost na društvenim mrežama ​

Unutar društvenih mreža, mi, kao pružatelj web-mjesta, koristimo ponude platformi na mreži za informiranje aktivnih korisnika o informacijskim ponudama i uslugama tvrtke Konica Minolta te, ako su zainteresirani, za izravnu komunikaciju putem platformi. Kanali društvenih mreža tako nadopunjuju našu prisutnost na web-mjestu i nude zainteresiranim stranama koje preferiraju ovu vrstu informacija alternativno sredstvo komunikacije. Trenutačno smo zastupljeni u sljedećim mrežama s vlastitim profilima na mreži: Čim pristupite određenim Konica Minolta profilima na odgovarajućoj društvenoj mreži u vašoj mreži, primjenjuju se uvjeti i odredbe za obradu podataka određenih pružatelja usluga.
Nemamo utjecaja na prikupljanje podataka i njihovu daljnju upotrebu na društvenim mrežama. Dakle, znamo samo da će se vaši podaci obrađivati u svrhe istraživanja tržišta i oglašavanja te da će se profili korištenja kreirati na temelju vašeg ponašanja u korištenju i proizašlih interesa. Nadalje, oglašavanje u tu svrhu može se provoditi i na temelju navodnih interesa. U tu svrhu kolačići se obično pohranjuju na vašem krajnjem uređaju.
Stoga vam želimo skrenuti pozornost na činjenicu da osobne podatke korisnika (npr. IP adresu) pohranuju pružatelji mreža u skladu sa svojim smjernicama o korištenju podataka i koriste se u poslovne svrhe. Također želimo istaknuti da se vaši podaci mogu obrađivati izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.

Podatke korisnika obrađujemo u prisutnosti tvrtke Konica Minolta na odgovarajućim društvenim mrežama samo ako nas kontaktiraju i komuniciraju putem komentara, direktnih poruka, koristeći usluge Linkedin Lead Gen Form ili Meta lead ads. Sva prava i postupci obrade te prikupljanja vaših osobnih podataka povezanih s LinkedIn Lead Gen Forms detaljnije su opisani na adresi https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy u odjeljku 2.4 pod nazivom "Advertising. Svoja prava kao ispitanika možete ostvariti u odnosu na nas (pogledajte i točku 2 „Koja su moja prava kao nositelja podataka?”) i pružatelja društvene mreže. Informacije o obradi vaših osobnih podataka od strane pojedinih pružatelja društvenih mreža kao i mogućnosti prigovora možete pronaći u točki „9.7.3 Mogućnosti prigovora na društvenim mrežama” ovih Pravila o zaštiti privatnosti.

Obrada osobnih podataka korisnika temelji se na našim legitimnim interesima za učinkovito informiranje korisnika i komunikaciju s korisnicima sukladno čl. 6 st. 1. toč. f OUZP. Ako vas određeni pružatelji traže da date svoju suglasnost za obradu podataka (tj. da date svoju suglasnost, na primjer označivanjem potvrdnog okvira ili potvrdom gumba), pravni temelj za obradu je čl. 6 st. 1 toč. a OUZP, tj. vaša suglasnost.

9.7.3 Mogućnost prigovora na društvenim mrežama

Za detaljan prikaz određene obrade i mogućnosti prigovora (odustanak), pozivamo se na sljedeće povezane informacije pružatelja usluga.
Informacije o pojedinačnim pružateljima društvenih mreža: Osim toga, Europski marketinški pružatelji nude novu mogućnost prigovora na ovoj vezi: http://www.youronlinechoices.com/. Ovo je inicijativa za educiranje o oglašavanju na mreži. U odjeljku za upravljanje preferencijama http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ ćete pronaći pregled pružatelja usluga čije se oglašavanje na mreži može deaktivirati ili aktivirati. Također, u slučaju zahtjeva za pristup i ostvarivanja daljnjih prava ispitanika, želimo naglasiti da ih davatelji mogu najučinkovitije provesti. Samo pružatelji imaju pristup osobnim podacima korisnika i mogu izravno poduzeti odgovarajuće mjere i pružiti informacije. Ako ipak trebate pomoć, možete nas kontaktirati.

9.8 Postupak obrade – Ciljanje i oglašavanje und Advertisement

9.8.1 Google Adwords

Na našem web-mjestu koristimo Google Adwords od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (u daljnjem tekstu: Google). Ova usluga nam omogućuje da putem reklamnog materijala (tzv. Google Ads) skrenemo pozornost na naše atraktivne ponude na vanjskim web-mjestima. Ove reklamne materijale Google isporučuje putem takozvanih „Ad Servers”. U tu svrhu koriste se kolačići Ad server. Za daljnje informacije o temi kolačića idite na odjeljak „7. kolačići”. Kolačići Ad server omogućuju procjenu parametara izvedbe (npr. pojavljivanja oglasa, klikovi ili konverzija). Na taj način možemo utvrditi koliko su pojedinačne mjere oglašavanja uspješne. Ako na naše web-mjesto dođete putem Google oglasa, Google Adwords sprema kolačić na vaš krajnji uređaj. Ovaj kolačić pohranjuje vrijednosti analize (jedinstveni ID kolačića, broj pojavljivanja oglasa po položaju (učestalost), posljednje pojavljivanje, informacije o odustajanju (označava da korisnik više ne želi biti kontaktiran)). Kolačići koje postavlja Google Adwords gube svoju valjanost nakon 30 dana. Ovi kolačići nemaju za cilj da vas osobno identificiraju. Umjesto toga, omogućuju da Google Adwords prepozna vaš internetski preglednik. Ako posjetite određene stranice na web-mjestima AdWords klijenta, Google i klijent će prepoznati da ste preusmjereni na stranicu klijenta putem oglasa na koji ste kliknuli. Google nam kao AdWords korisniku pruža statističku analizu. Ova analiza omogućuje nam mjerenje učinkovitosti naših mjera oglašavanja. Osim toga, ne primamo nikakve dodatne podatke.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u okviru upotrebe Google Adwords je vaša suglasnost u skladu s čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. Zbog Googleove lokalizacije prijenos vaših osobnih podataka na Google može uključivati prijenos iz treće zemlje, tj. prijenos osobnih podataka na odredište koje nije ni u Europskoj uniji ni u Europskom gospodarskom prostoru, u ovom slučaju posebno u SAD. Obrada vaših osobnih podataka izvan EU/EEA temeljit će se na vašoj suglasnosti u skladu sa čl. 49 st. 1 toč. a OUZP. U SAD-u ne postoje jamstva za odgovarajuću razinu zaštite podataka. Kao rezultat toga, na obradu osobnih podataka utječu dodatni rizici za prava i slobode ispitanika. U najgorem slučaju možda se neće moći ostvariti prava ispitanika. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći pod točkom 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Dodatne informacije o zaštiti podataka u Googleu možete pronaći ovdje:
9.8.2 Facebook Pixel

Koristimo ponudu društvene mreže Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (u daljnjem tekstu: Facebook) i koristimo takozvani Facebook pixel na našem web-mjestu. Ovo je marketinška usluga iz Facebooka. Tijekom ove usluge, kolačić je pohranjen na vašem krajnjem uređaju. Ovaj kolačić omogućuje nam da određenim posjetiteljima našeg web-mjesta, a koji također koriste Facebook, prikažemo personalizirane oglase i oglase temeljene na interesu na Facebooku. Facebook pixel omogućuje nam praćenje ponašanja korisnika nakon što su kliknuli na Facebook oglas. Uz pomoć Facebook pixela možemo pratiti kako su naše marketinške mjere prihvaćene na Facebooku i po potrebi poduzeti mjere optimizacije.

Podatke prikupljene putem pixela također može agregirati Facebook Ireland Limited, a skupne informacije Facebook Ireland Limited može koristiti u vlastite svrhe oglašavanja, kao i u svrhe oglašavanja trećih strana. Na primjer, Facebook Ireland Limited može zaključiti određene interese iz vašeg pregledavanja ove stranice i također može koristiti ove informacije za promoviranje ponuda trećih strana. Facebook Ireland Limited također može kombinirati podatke prikupljene putem pixela s drugim informacijama koje je Facebook Ireland Limited prikupio o vama putem drugih web-mjesta i/ili u vezi s korištenjem društvene mreže „Facebook”, tako da profil o vama može biti stvoren i pohranjen na Facebook Ireland Limited. Ovaj profil može se koristiti u reklamne svrhe. Za više informacija o Pravilima o zaštiti privatnosti Facebook Ireland Limited, posjetite https://www.facebook.com/policy.php.

Zbog lokalizacije Facebooka, prijenos vaših osobnih podataka na Facebook može rezultirati prijenosom u treću zemlju kao što je SAD.
Pravna osnova za korištenje Facebook Pixel je vaša suglasnost u skladu s  čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. Zbog Facebookove lokalizacije prijenos vaših osobnih podataka na Facebook može uključivati prijenos iz treće zemlje, tj. prijenos osobnih podataka na odredište koje nije ni u Europskoj uniji ni u Europskom gospodarskom prostoru, u ovom slučaju posebno u SAD. Obrada vaših osobnih podataka izvan EU/EEA temeljit će se na vašoj suglasnosti u skladu sa čl. 49 st. 1 toč. a OUZP. U SAD-u ne postoje jamstva za odgovarajuću razinu zaštite podataka. Kao rezultat toga, na obradu osobnih podataka utječu dodatni rizici za prava i slobode ispitanika. U najgorem slučaju možda se neće moći ostvariti prava ispitanika. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći pod točkom 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.
 
9.8.3 LinkedIn Insight Tag​

Na naše web-mjesto uključili smo alat za konverziju „LinkedIn Insight Tag” tvrtke LinkedIn Ireland Unlimited Company (u daljnjem tekstu: LinkedIn).

LinkedIn Insight Tag mali je isječak koda JavaScript koji smo implementirali na naše web-mjesto. Uz pomoć LinkedIn Insight Tag prikupljaju se podaci o posjeti našem web-mjestu i prenose na LinkedIn. Ovi podaci uključuju URL preporuke, IP adresu, podatke o uređaju, informacije o pregledniku i vremensku oznaku za posjet našem web-mjestu. LinkedIn nam ne daje pristup detaljno prikupljenim osobnim podacima. LinkedIn koristi ove informacije kako bi nam pružio izvješća o posjećenosti web-mjesta i učinkovitosti oglasa, na temelju skupnih podataka, kako bismo mogli optimizirati naše web-mjesto na temelju informacija koje primamo. Osim toga, LinkedIn nam pruža mogućnost praćenja konverzija i ponovnog ciljanja posjetitelja našeg web-mjesta putem oznake LinkedIn Insight. To nam omogućuje prikazivanje ciljanog oglašavanja izvan našeg web-mjesta bez identificiranja posjetitelja web-mjesta.
Zbog lokalizacije LinkedIna, prijenos vaših osobnih podataka na LinkedIn može uključivati prijenos osobnih podataka u treću zemlju, u ovom slučaju posebno u SAD, što nije ni u Europskoj uniji ni u Europskom gospodarskom prostoru.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u okviru upotrebe LinkedIn je vaša suglasnost u skladu s čl. 6 st.1 toč. a OUZP. Obrada vaših osobnih podataka izvan EU/EEA temeljit će se na vašoj suglasnosti u skladu sa čl. 49 st. 1 toč. a OUZP. U SAD-u ne postoje jamstva za odgovarajuću razinu zaštite podataka. Kao rezultat toga, na obradu osobnih podataka utječu dodatni rizici za prava i slobode ispitanika. U najgorem slučaju možda se neće moći ostvariti prava ispitanika. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći pod točkom 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.
Podaci obrađeni u oznaci LinkedIn Insight šifrirani su i anonimizirani u roku od sedam dana. Najkasnije nakon 90 dana, anonimizirani podaci se automatski brišu ako više nisu potrebni za ispunjenje definirane svrhe.

Za više informacija o Pravilima o zaštiti privatnosti LinkedIn posjetite ovu adresu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

9.8.4 Marketo

U sklopu registracije za e-novosti (newsletter), kao i za slanje informacija vama, koristimo softver za automatizaciju marketinga tvrtke Marketo od Marketo Inc, 901 Mariners Island Blvd. suite 500, San Mateo, CA 94404, USA. Uz pomoć softvera Marketo prikupljamo statističke podatke o korištenju našeg web-mjesta i komunikacijskim aktivnostima kako bismo u skladu s tim optimizirali naše usluge/proizvode te provodili marketing e-poštom i prodajne aktivnosti. Obrada je djelomično automatizirana, kako bi se ocijenili određeni osobni aspekti (profiliranje). Marketo bilježi vašu IP adresu i koristi kolačiće za praćenje i analizu korištenja web-mjesta kako bi pružio informacije koje su posebno prilagođene interesima korisnika. Za više informacija o temi kolačića pogledajte odjeljak „7. kolačići”. Informacije koje generiraju kolačići prenose se na poslužitelj Marketo (koji se nalazi unutar EU/EEA) i tamo pohranjuju. U naše ime, Marketo koristi ove informacije za procjenu korištenja web-mjesta od registriranih osoba i za sastavljanje izvješća o aktivnostima web-mjesta. Možete spriječiti pohranu kolačića tako da u skladu s tim prilagodite postavke preglednika. Međutim, postavke vašeg preglednika mogu dovesti do toga da nećete moći koristiti sve funkcije našeg web-mjesta. U iznimnim i nepredviđenim slučajevima kada se osobni podaci prenose u SAD, sklopili smo ugovor s tvrtkom Marketo.

Dodatne informacije o zaštiti podataka u Marketo možete pronaći na: https://documents.marketo.com/legal/privacy/

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u okviru upotrebe Marketo je vaša suglasnost u skladu s čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći pod točkom 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

9.8.5 E-novosti (Newsletter)

Konica Minolta kupcima i potencijalnim klijentima nudi e-novosti na temelju suglasnosti. Jedini obvezni podatak za primanje e-novosti je vaša adresa e-pošte. Davanje daljnjih, posebno označenih podataka je dobrovoljno i koristi se kako bismo vam se mogli osobno obratiti. Registracija za e-novosti odvija se po tzv. postupku dvostruke prijave. To znači da ćemo vam nakon vaše registracije poslati e-poštu na navedenu adresu e-pošte i tražiti od vas da potvrdite da želite primati informacije. Ako ne potvrdite svoju registraciju klikom na vezu u e-pošti, poslana veza će se deaktivirati, a vaši podaci će biti izbrisani. Ako pristajete na primanje informacija, imat ćete pristup ovim informacijama:
 • Novosti i informacije o portfelju proizvoda Konica Minolta
 • Ekskluzivne pozivnice na događaje, sajmove i webinare
 • Slanje izjava korisnika i uspješnih priča
 • Tržišni trendovi u obliku studija, istraživanja tržišta i tehničke dokumentacije
 • Mogućnost sudjelovanja u anketama o zadovoljstvu kupaca
Kao dio postupka dvostruke prijave koji se provodi tijekom registracije, pohranjujemo IP adrese koje koristite u razdoblju od 30 dana, kao i vrijeme registracije i potvrde. Na temelju vaše suglasnosti procijenit ćemo vaše ponašanje korisnika na našim web-mjestima kao i u e-novostima koje šaljemo te ih dodijeliti vašoj adresi e-pošte/korisničkom profilu u našoj bazi podataka. Osim toga, pohranjujemo podatke o pregledniku koji koristite i postavkama napravljenim u vašem operativnom sustavu kao i podatke o vašoj internetskoj vezi s kojom ste pristupili našem web-mjestu. Između ostalog, primamo potvrde o primitku i čitanju, kao i informacije o vezama koje ste kliknuli u našim e-novostima putem newlettera koji vam je poslan. Također pohranjujemo područja koja ste posjetili na našem web-mjestu i u našim aplikacijama. Izradom osobnog korisničkog profila želimo prilagoditi naše oglašavanje vašim interesima i optimizirati naše ponude na našem web-mjestu za vas.
Naše e-novosti sadrži informacije i vijesti iz Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH i drugih povezanih tvrtki grupe (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Next Agenda ApS, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u navedene svrhe je vaša suglasnost u skladu s čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. Svoju suglasnost možete povući u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. Svoju suglasnost možete opozvati ovdje ili možete poslati e-poštu na kontakt podatke navedene u impresumu. Opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade provedene na temelju suglasnosti do trenutka opoziva. Više informacija o vašem pravu na povlačenje možete pronaći u točki 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

9.9 Postupak obrade – Business partner localization / Google Maps

Na naše web-mjesto ugrađujemo uslugu Google Maps. Ovom uslugom upravlja Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (u daljnjem tekstu: Google). Google Maps je usluga digitalnih karata koja nam omogućuje da uključimo interaktivne karte na naša web-mjesta, da vam damo pregled naših lokacija i partnera u vašoj blizini te da vam ponudimo mogućnost planiranja vaše rute.

Posjetom podstranice na kojoj je ugrađen Google Maps, Google postavlja kolačić s nazivom „NID” u vaš preglednik, što rezultira prijenosom vaših osobnih podataka, kao što je vaša IP adresa na Google. Za daljnje informacije o temi kolačića pogledajte odjeljak „7. kolačići”. Ako imate Google račun za koji ste prijavljeni kada posjetite odgovarajuću podstranicu, podaci preneseni na Google izravno će se dodijeliti vašem korisničkom računu. Ako takva dodjela nije poželjna, morate se odjaviti sa svog Google računa prije nego posjetite odgovarajuću podstranicu. Ipak, Google će obraditi vaše osobne podatke čak i ako niste prijavljeni na Google korisnički račun. Google će koristiti prenesene podatke za izradu korisničkih profila u svrhu oglašavanja usmjerenog na potražnju i istraživanja tržišta. Možete se usprotiviti ovoj vrsti obrade od strane Googlea u bilo kojem trenutku koristeći svoje pravo na prigovor Googleu u skladu s čl. 21 OUZP.

Zbog Googleove lokalizacije prijenos vaših osobnih podataka na Google može uključivati prijenos u treću zemlju, tj. prijenos osobnih podataka na odredište koje nije ni u Europskoj uniji ni u Europskom gospodarskom prostoru, u ovom slučaju posebno u SAD.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u okviru upotrebe Google Maps je vaša suglasnost u skladu s čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. Obrada vaših osobnih podataka izvan EU/EEA temeljit će se na vašoj suglasnosti u skladu sa čl. 49 st. 1 toč. a OUZP. U SAD-u ne postoje jamstva za odgovarajuću razinu zaštite podataka. Kao rezultat toga, na obradu osobnih podataka utječu dodatni rizici za prava i slobode ispitanika. U najgorem slučaju možda se neće moći ostvariti prava ispitanika. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći pod točkom 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Nećemo pohraniti vaše osobne podatke kao voditelja obrade.
Dodatne informacije o zaštiti podataka u Googleu možete pronaći na ovoj adresi: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

9.10 Postupak obrade – Izbjegavanje neželjene pošte / Google reCAPTCHA

Na naše web-mjesto ugrađujemo uslugu Google reCAPTCHA. Ovom uslugom upravlja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (u daljnjem tekstu: Google). Google reCAPTCHA koristi se za razlikovanje između ručnog unosa od fizičke osobe i uvredljivog i automatiziranog unosa od strane programa/botova u poljima obrasca kako bi se izbjegla neželjena pošta ili slično. Kao dio pružanja funkcionalnosti usluge, a posebno tijekom procesa provjere od Google reCAPTCHA, vaša IP adresa i sve druge informacije o hardveru i softveru koje zahtijeva Google, kao što je verzija korištenog preglednika, bit će prenesene Googleu.
Zbog Googleove lokalizacije prijenos vaših osobnih podataka na Google može rezultirati prijenosom vaših osobnih podataka u treću zemlju, tj. na odredište koje nije ni u Europskoj uniji ni u Europskom gospodarskom prostoru, u ovom slučaju posebno u SAD.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u okviru upotrebe Google reCAPTCHA predstavlja naš legitimni interes u skladu s čl. 6 st. 1 toč. f OUZP. Naš legitimni interes je osigurati sigurnost, a time i funkcionalnost našeg web-mjesta, posebno sprječavanjem neželjene pošte i zlouporabe.
Nećemo pohraniti vaše osobne podatke kao voditelja obrade.

Dodatne informacije o obradi koji provodi Google možete pronaći u Pravilima o zaštiti privatnosti Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

9.11 Postupak obrade – Youtube

Na našim web-mjestima integrirali smo YouTube videozapise. Oni su pohranjeni na stranici www.youtube.com, ali se mogu reproducirati izravno s našeg web-mjesta. YouTube je platforma tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (u daljnjem tekstu: Google). Aktivirali smo poboljšani način privatnosti prilikom ugrađivanja videozapisa na naše web-mjesto. To znači da nikakve informacije o vama neće biti poslane na YouTube ako ne reproducirate videozapise. Međutim, kada reproducirate videozapise, podaci se prenose na YouTube. YouTube je najprije obaviješten o tome da ste pristupili odgovarajućoj podstranici našeg web-mjesta na kojoj je videozapis ugrađen. Osim toga, na YouTube se mogu prenijeti i drugi podaci za koje nismo svjesni. Također nemamo utjecaja na prijenos podataka. Ako ste registrirani na YouTube, preneseni podaci izravno su povezani s vašim računom. YouTube pohranjuje vaše podatke kao profile korištenja i koristi ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili dizajna web-mjesta prema potrebi. Takvo ocjenjivanje može se posebno provesti (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) u svrhu pružanja oglašavanja na temelju potreba. Imate pravo prigovoriti na stvaranje profila korištenja od strane YouTubea u skladu s čl. 21 OUZP, što morate izravno potvrditi na YouTubeu.
Dodatne informacije o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podataka možete pronaći u Pravilima o zaštiti privatnosti YouTube.

Zbog Googleove lokalizacije prijenos vaših osobnih podataka na Google može uključivati prijenos u treću zemlju, tj. prijenos osobnih podataka na odredište koje nije ni u Europskoj uniji ni u Europskom gospodarskom prostoru, u ovom slučaju posebno u SAD.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u okviru upotrebe YouTube je vaša suglasnost u skladu s čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. Obrada vaših osobnih podataka izvan EU/EEA temeljit će se na vašoj suglasnosti u skladu sa čl. 49 st. 1 toč. a OUZP. U SAD-u ne postoje jamstva za odgovarajuću razinu zaštite podataka. Kao rezultat toga, na obradu osobnih podataka utječu dodatni rizici za prava i slobode ispitanika. U najgorem slučaju možda se neće moći ostvariti prava ispitanika. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći pod točkom 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

9.12 Postupak obrade – Typeform

Na našem web-mjestu integriramo uslugu Typeform tvrtke TYPEFORM, S.L., Bac de Roda 163, 08018 Barcelona, Spain (u daljnjem tekstu: Typeform). Ova usluga se koristi za obrasce i ankete na našem web-mjestu. Nakon ispunjavanja i podnošenja obrasca ili ankete na našem web-mjestu, IP adresa, datum i vrijeme, kao i trajanje posjeta našem web-mjestu i podaci navedeni u obrascu se prenose u Typeform i pohranjuju.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u okviru upotrebe Typeform je čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. To je vaša suglasnost. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći u točki 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Dodatne informacije o temi zaštite podataka možete dobiti na Typeform na ovoj adresi: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/.

9.13 Postupak obrade – Cloudfront

Ovo web-mjesto koristi mrežu za isporuku sadržaja (CDN) Cloudfront. To je usluga tvrtke Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 (u daljnjem tekstu: Amazon Web Services). CDN je integriran u obliku Java skriptnog koda na našem web-mjestu i ponovno se učitava tijekom posjeta. Cloudfront nam omogućuje povećanje performansi učitavanja, poboljšanu dostupnost i sprječavanje gubitka podataka pružanjem dupliciranih podataka (npr. grafike ili skripte) s ovog web-mjesta na različitim poslužiteljima diljem svijeta. Međutim, kada posjetite ovo web-mjesto, Cloudfront može automatski zatražiti datoteke fotografija/videozapisa, a ovaj automatizirani zahtjev za datoteke fotografija/videozapisa može rezultirati prijenosom osobnih podataka, kao što je vaša IP adresa, na poslužitelje Amazon Web Services. Zbog Amazonove lokalizacije prijenos vaših osobnih podataka na Amazon može uključivati prijenos osobnih podataka u treću zemlju koja nije ni u Europskoj uniji ni u Europskom gospodarskom prostoru, u ovom slučaju posebno u SAD. Obrada vaših osobnih podataka izvan EU/EEA temeljit će se na vašoj suglasnosti u skladu sa čl. 49 st. 1 toč. a OUZP. U SAD-u ne postoje jamstva za odgovarajuću razinu zaštite podataka. Kao rezultat toga, na obradu osobnih podataka utječu dodatni rizici za prava i slobode ispitanika. U najgorem slučaju možda se neće moći ostvariti prava ispitanika.

S obzirom na to da je Cloudfront ugrađen na naše web-mjesto pomoću Java Scripta, možete spriječiti njegovo izvršavanje tako da onemogućite Java Script u svom pregledniku ili instalirate tzv. Java Script blokator (npr. https://www.ghostery.com).

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u okviru upotrebe Cloudfront naš je legitimni interes, koji je u ovom slučaju osigurati sigurnost i dostupnost ovog web-mjesta, prema čl. 6 st. 1 toč. f OUZP.

Dodatne informacije o temi zaštite podataka možete dobiti na Amazon Web Services na ovoj adresi: https://aws.amazon.com/de/data-protection/ or https://aws.amazon.com/de/privacy

9.14 Postupak obrade – Qualtrics

Za provođenje anketa koristimo tehnologije tvrtke Qualtrics LLC,333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, USA (u daljnjem tekstu: Qualtrics).
Upotrebljavamo Qualtrics kako bismo vam ponudili priliku da nam date povratne informacije o našim web-mjestima ili uslugama. Ankete na našim web-mjestima općenito su anonimne. Ako želite da vas kontaktiramo u sklopu povratnih informacija, možete ispuniti kontakt obrazac na kraju ankete. Napominjemo da anketa tada više neće biti anonimna.
U pojedinačnim slučajevima želimo vas pitati o vašem zadovoljstvu našim uslugama. U tu svrhu kontaktirat ćemo vas putem e-pošte i zatražiti povratne informacije. To će se dogoditi samo ako ste nam prethodno dali valjanu suglasnost da vas kontaktiramo u svrhe oglašavanja u skladu s čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. Za slanje ovog ciljanog zahtjeva za povratnu informaciju, Qualtrics je povezan sa softverom za automatizaciju marketinga Marketo. Ova veza između softvera Marketo i Qualtrics omogućuje nam slanje e-pošte s pojedinačnim vezama za ankete kreiranim u softveru Qualtrics koje automatski obuhvaćaju sve značajke praćenja Marketo. Osim toga, omogućuje analizu podataka ankete ne samo u softveru Qualtrics, već i u Marketo, te kreiranje praćenja radnji usmjerenih na kupca na temelju tih podataka. Više informacija o softveru Marketo, potražite u odjeljku 9.8.4.

Za pružanje ankete potrebno je aktivirati funkcionalne kolačiće. To se događa čim pokrenete anketu i pristanete na aktivaciju kolačića.
Kolačići omogućuju, na primjer, izlazak iz ankete, a zatim nastavak ponovnim klikom na vezu ankete gdje ste prethodno ispunili anketu. Ovisno o postavkama vašeg preglednika, imate najviše tjedan dana da se vratite na anketu i ispunite svoje odgovore. Ako ne učinite daljnje izmjene, vaši prethodni odgovori bit će zabilježeni kao konačni nakon tjedan dana. U principu, možete spriječiti pohranu kolačića odgovarajućom postavkom u svom pregledniku; međutim, želimo istaknuti da tada možda nećete moći sudjelovati u našim digitalnim anketama. Više informacija o temi kolačića možete pronaći u odjeljku „7. Kolačići”.
Za obradu vaših osobnih podataka u okviru anketa, vaša suglasnost sukladno čl. 6 st. 1 toč. a toč. OUZP predstavlja pravnu osnovu. Prikupljene podatke Qualtrics pohranjuje i obrađuje u naše ime na poslužiteljima u EU. Zbog lokalizacije tvrtke Qualtrics LLC, pristup ovim podacima iz SAD-a može se dogoditi u pojedinačnim slučajevima. Obrada vaših osobnih podataka izvan EU/EEA temeljit će se na vašoj suglasnosti u skladu sa čl. 49 st. 1 toč. a OUZP. U SAD-u ne postoje jamstva za odgovarajuću razinu zaštite podataka. Kao rezultat toga, na obradu osobnih podataka utječu dodatni rizici za prava i slobode ispitanika. U najgorem slučaju možda se neće moći ostvariti prava ispitanika. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći u točki 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

9.15 Postupak obrade – Prijava u Konica Minolta

9.15.1 Pregled vaše prijave

Osobne podatke navedene u vašoj prijavi obrađujemo u svrhu provjere vaše prijave i utvrđivanja vaše podobnosti za oglašeno radno mjesto. Za pregled vaše prijave možemo koristiti specijalizirane davatelje usluga. Odgovarajuće prijave za radno mjesto odjel ljudskih resursa prosljeđuje nadležnom stručnom odjelu ili nacionalnoj tvrtki na daljnje ispitivanje. Potreban nam je životopis kao i certifikati ili relevantni dokazi kako bismo u potpunosti procijenili vašu prijavu. Prilikom upisa vaših podataka, ova polja su obavezna: Ime, prezime, adresa e-pošte i poštanska adresa. Također je potrebno prikvačiti barem jedan prilog. Daljnje pojedinosti, kao što su videozapis ili fotografija, su dobrovoljni.

Osim toga, naš portal za prijavu nudi vam ove mogućnosti:
 • Prijava: Ovdje ćete pronaći pregled vaših prijava za tvrtku Konica Minolta. Klikom na pojedinačnu prijavu možete prikazati detalje. Ako vas putem e-pošte zatražimo da pošaljete dokumente koji nedostaju, možete ih učitati ovdje. Također imate mogućnost povući svoju prijavu.
 • Sastanci: Čim vam e-poštom pošaljemo termin za sastanak, možete ga prikazati u odjeljku „Sastanci” i potvrditi ili odbiti. Ako ne možete doći na ugovoreni sastanak, od nas ćete dobiti novi termin.
 • Profil: Svoje podatke možete urediti i ažurirati u bilo kojem trenutku. Također možete izbrisati svoje podatke u bilo kojem trenutku tako da se prijavite i kliknete na „Izbriši korisnika” ili da nas kontaktirate. Sve promjene bit će nam automatski proslijeđene.
Podatke o vašoj prijavi brišemo po proteku dvije godine od okončanja selekcijskog postupka, odnosno od slanja otvorene molbe za zaposlenje. Postupak prijave završava nakon što se postavi konačni status (Odbijanje | Prihvaćanje) za pojedinačnu prijavu.

Ova obrada osobnih podataka provodi se na temelju čl. 6 st. 1 toč. b OUZP.

Ako ste mlađi od 18 godina, potrebna nam je suglasnost vaših zakonskih skrbnika za sklapanje ugovora s vama.

9.15.2 Zajednički portal podnositelja zahtjeva

Za navedeno razdoblje pohranjujemo podatke o vašoj prijavi na našem portalu podnositelja zahtjeva. Pristup ovom portalu imaju tvrtke Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH i Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

To nam omogućuje da usporedimo vaš kvalifikacijski profil s drugim radnim mjestima i da vam skrenemo pozornost na druga prikladna radna mjesta. Pristup može biti posebno koristan ako ste se prijavili za radno mjesto koje je slobodno u istom ili sličnom obliku u navedenim tvrtkama ili ako živite u pograničnom području. Ako ste se prijavili za radno mjesto u drugoj zemlji, relevantne zemlje mogu biti uključene u proces odabira.

Obrada vaših dokumenata za prijavu u osnovi se temelji na § 26 BDSG-a i u slučaju da ste se prijavili za radno mjesto u drugoj zemlji, obradu vaših dokumenata za prijavu provode odgovarajuće zemlje na pravnoj osnovi vašeg pristanka prema čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći pod točkom 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti. Imajte na umu da u slučaju povlačenja vaše suglasnosti, više ne možemo razmatrati vašu prijavu za radno mjestu u drugoj zemlji.
Vaša prava zaštićena su internim ugovornim propisima koji osiguravaju visok standard zaštite podataka.

9.15.3 Prijave pripravnika, učenika i stažista 

Rado primamo prijave od vas kao pripravnika, učenika i stažista. Ove prijave također obrađujemo prema navedenim načelima.

9.16 Postupak obrade - Konica Minolta Academy

Tijekom posjeta na našem web-mjestu Academy stvaraju se samo datoteke zapisnika. Ove datoteke zapisnika sadrže osobne podatke kao što je vaša IP adresa. Za više informacija o obradi tijekom datoteka zapisnika, pogledajte odjeljak 9.1 „Postupak obrade - posjećivanje našeg web-mjesta” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Nudimo i kontakt obrazac na web-mjestu naše Academy. Upotreba ovog obrasca je isključivo po izboru i nudi vam mogućnost da nas kontaktirate za daljnje informacije o našim proizvodima i uslugama za obuku.

Prilikom korištenja obrasca postoje četiri obvezna polja označena sa „*”, tako da u ta polja morate upisati određene osobne podatke kako biste nam mogli poslati poruku putem kontakt obrasca. Ova obvezna polja su:
 1. Oslovljavanje/Titula
 2. Prezime
 3. Službena e-pošta
 4. Poštanski broj
Svaka obrada osobnih podataka koju smo od vas primili putem kontakt obrasca (npr. vaše ime ili vaša adresa e-pošte) provodi se isključivo u svrhu obrade vašeg zahtjeva i, ako je potrebno, da bismo odgovorili na vaša pitanja.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u okviru ovog postupka obrade je čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. Ovo je vaša suglasnost, koju ste nam dali prije slanja obrasca. Pravo na povlačenje također se odnosi na ovu suglasnost, za koju više informacija možete pronaći u odjeljku 2.8 u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

9.17 Postupak obrade - Konica Minolta webinars / GoToWebinar

Konica Minolta koristi uslugu GoToWebinar koju osigurava LogMeIn Ireland Limited, Bloodstone Building, Block C, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland (u daljnjem tekstu: LogMeIn) za provođenje webinara.
Naša ponuda webinara varira od raznih besplatnih webinara do nekoliko plaćenih webinara. Registracija za ove webinare uvijek se provodi putem obrasca na jednoj od naših odredišnih stranica. Za vrijeme registracije i sudjelovanja na webinaru, osobni podaci će se neizbježno obrađivati pomoću različitih kolačića koji se postavljaju na vaš krajnji uređaj. Za daljnje informacije o temi kolačića pogledajte odjeljak „7. kolačići”. Osim toga, želimo istaknuti da će se vaši osobni podaci obrađivati čak i ​​ako posjetite web-mjesto u isključivo informativne svrhe. Više informacija o tome možete pronaći u odjeljku 8.1 „Postupak obrade - posjećivanje našeg web-mjesta”. U nastavku ćete pronaći pregled osobnih podataka koji se mogu obraditi ako odlučite sudjelovati na nekom od naših webinara putem usluge GoToWebinar. Obavezni podaci koje treba upisati označeni su sa „*”. Podatak o adresi posebna je značajka, jer je taj podatak potreban samo za webinare uz plaćanje kako bi mogli poslati račun.
 • Adresa e-pošte*
 • Ime*
 • Prezime*
 • Tvrtka*
 • Opis posla
 • Broj telefona
 • Informacije o adresi* (samo za webinare uz plaćanje)

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u okviru registracije i sudjelovanja u besplatnom webinaru je vaša suglasnost u skladu s čl. 6 st. 1 toč. a OUZP. Informacije o vašem pravu na povlačenje možete pronaći pod točkom 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Čl. 6 I 1 toč. b OUZP primjenjuje se na webinare uz plaćanje tj. postojeći ugovor između vas i nas, predstavlja pravnu osnovu za obradu vaših osobnih podataka.

Neovisno o registraciji i sudjelovanju u webinaru, vaši osobni podaci mogu se koristiti i za analizu i optimizaciju naše ponude webinara. Ova se obrada temelji na našem legitimnom interesu prema čl. 6 st. 1 toč. f OUZP, pri čemu je naš legitimni interes kontinuirana optimizacija naše ponude.

Zbog činjenice da LogMeIn djeluje kao izvršitelj obrade u smislu čl. 28 OUZP, sklopljen je ugovor o obradi. Osim toga, prije korištenja usluga LogMeIn u skladu s čl. 28 st. 1 OUZP provjereno je da li pružatelj usluge poduzetim tehničkim i organizacijskim mjerama jamči sigurnost obrade. Mjesto obrade može se proširiti i na Europsku uniju i na Sjedinjene Države, s obzirom na to da LogMeIn ima sjedište u Sjedinjenim Državama. Zbog lokalizacije sjedišta LogMeIn, prijenos vaših osobnih podataka na LogMeIn može uključivati prijenos u treću zemlju, tj. prijenos osobnih podataka na odredište koje nije ni u Europskoj uniji ni u Europskom gospodarskom prostoru, u ovom slučaju posebno u SAD. Obrada vaših osobnih podataka izvan EU/EEA temeljit će se na vašoj suglasnosti u skladu sa čl. 49 st.1. toč. a OUZP. U SAD-u ne postoje jamstva za odgovarajuću razinu zaštite podataka. Kao rezultat toga, na obradu osobnih podataka utječu dodatni rizici za prava i slobode ispitanika. Više informacija o vašem pravu na povlačenje potražite u odjeljku 2.8 „Pravo na povlačenje (čl. 7 OUZP)” u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Podaci o vašoj registraciji i sudjelovanju na webinaru kao i svi povezani osobni podaci automatski se brišu nakon 365 dana.

10. Globalna pravila tvrtke Konica Minolta